53- دل خود را از اجانب خالی کنید

در . منتشر شده در دعوت مهربابادل خود را از اجانب خالی کنیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

اگر به هستی خدا یقین دارید بر شماست که او را بجویید، ببینید و بشناسید. خدا را بیرون از خویشتن مجویید. خدا را فقط در درون خویش که خانه اوست می توانید بیابید. اما شما خانه او را از میلیونها بیگانه پر کرده اید و او که از بیگانگان گریزان است نمی تواند به خانه خود راه یابد. تا این اجانب را از خانه بیرون نرانید هرگز خدا را نخواهید یافت. این بیگانگان آرزوهای دیرین و میلیونها خواست و خواهشات شماست. درستی و صداقت در برخورد با سایرین اجانب را از دل شما بیرون خواهد راند.

آنگاه موقعی است که خدا را خواهید یافت، خدا را خواهید دید و خدا را خواهید شناخت.

اگر می خواهید خدا را ببینید و بشناسید نفس باید با مرگ واقعی روبرو گردد.

اوتارمهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما