48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباسعی نکنید مرا با عقل خود درک کنیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

آن لحظه که بجای دوست داشتن خدا سعی به درک او نمایید آن لحظه آغازی است برای درک نکردن خدا و جهل شما نفس شما را زنده نگاه می دارد. فکر نمی تواند به ماورای خود دست یابد_ زیرا خدا نامحدود و ماورای فکر است.

مکوشید که با خرد محدود خود به درک اهمیت کارهایم بپردازید و یا از آنها تقلید نمایید. آنچه را من انجام می دهم شما نباید انجام دهید بلکه آنچه را به شما می گویم انجام دهید. کوشش به درک فعالیتهای من، درک محدودیتهای فهم خودتان می باشد.... همین که سعی می کنید بازی الهی مرا با عقل خود درک کنید سادگی بی منتهای آن بنظر خیلی پیچیده جلوه می کند.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما