21- خدا را دوست خواهید داشت:

در . منتشر شده در دعوت مهرباباخدا را دوست خواهید داشت:اوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       اگر احساس شما نسبت به سایرین، همان احساسی باشد که برای عزیزان خود دارید؛ خدا را دوست داشته­ اید.

       اگر بجای عیب جویی از دیگران، به درون خویش بنگرید؛ و به ضعفهای نفس خود خشم بگیرید، خدا را دوست داشته­اید.

اگر بجای غارت دیگران برای کمک خود، خود را غارت کرده به دیگران کمک نمایید؛ خدا را دوست داشته اید.

       اگر از مصیبت دیگران مصیبت زده شده، و از خوشبختی دیگران احساس خوشبختی نمایید؛ خدا را دوست داشته­ اید.

       اگر بجای نگرانی از بدبختی خویش، خود را خوشبخت تر از مردم دیگر بدانید؛ خدا را دوست داشته اید.

       اگر سرنوشت و قسمت خود را با صبر و قناعت تحمل کنید و آن را خواست خدا بدانید؛ خدا را دوست داشته­ اید.

       اگر درک و احساس کنید که بزرگترین عبادت و پرستش خدا، آسیب و آزار نرساندن به آفریده های اوست. خدا را دوست داشته­ اید.

       برای این که خدا را آن طوری که باید دوست داشته شود دوست بدارید، بایستی برای او زنده باشید و برای او بمیرید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما