به سرنوشت خود راضی باشید

on . Posted in رضایت و تسلیم

به سرنوشت خود راضی باشید

خواه،  ثروتمند یا فقیر، خوشحال یا تیره بخت، به سرنوشت خود راضی باشید. درک کنید که خداوند آن را برای خوبی خودتان طراحی کرده است و تسلیم اراده او باشید.

 اوتار مهربابا

 

اشتراک در خبرنامه

we really appreciate any transalted texts in persian or any other helps to promote this website and publish them by your name.