Articles Tagged ‘معنویت ’

ادی س ایرانی: حافظ

حافظ

به شخصی که قرآن را از حفظ بخواند حافظ می گویند. روح و قلب چنین شخصی تنها وقف خدمت به خداوند و تفکر درباره ی اوست.

حافظ از سنین کودکی به معنویت تمایل داشت، او مرید مرشد کامل ،عطار، که یک شاعر بزرگ ایرانی است، شد. (1)

حافظ هر روز برای سالیان طولانی به ملاقات عطار می رفت. او غزل می سرایید و آنها را برای مرشد کامل خود از بر می خواند. عطار از این غزلیات حظ می برد و آنها را به دیگران مریدان خود می داد تا مطالعه کرده و یاد بگیرند. عطار به مریدانش می گفت که غزلیات حافظ برای آیندگان اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

بازگفتها

بازگفتها و خاطره ها

این بخش شامل سرگذشتها، خاطره ها و بازگفتهای مریدها و هواداران مهربابا درباره زندگی ایشان و همچنین اتفاقهایی که در زندگی خودشان با مهربابا رخ داده میباشد. به دلیل احساس مشترک بین ما و کسانی که با مهربابا ملاقات داشتند، این خاطره ها گاهی درسهای بزرگ معنوی برای یادآوری و عشق ورزی با معشوق ربانی است.