Articles Tagged ‘دورانهای اوتاری’

اوتار کیست (2)

او ماورای اضداد درد و لذت، میل و استغناء، استراحت و فعالیت و زندگی و مرگ است برای او همه ی اینها تصوراتی هستند که گر چه او خود پا فرا سوی آنها نهاده ولی سایرین در اسارت آن تصورات می باشند و او آمده تا رهایشان سازد. او از هر موقعیتی استفاده می کند تا سایرین را به جانب شناخت حق پیش براند. او می داند که هستی افراد پس از مرگ پایان نمی پذیرد و از این رو نگران مرگ نیست. او می داند که سازندگی به دنبال خرابی می آید و از عذاب و مصیبت، سکون و سرور تولد میابد و با تقلا و پشتکار، آزادی از قید اعمال میسر می گردد. تنها نگرانی او، از خود نگرانی است.

در کسانی که با او تماس پیدا می کنند عشقی بیدار می کند که همه ی خواسته های خودخواهانه را در آتش اشتیاق خدمت به او می سوزاند. آنان که زندگی خود را وقف او می کنند به تدریج در آگاهی با او یکی می گردند و کم کم انسانیت آنها در الوهیت او جذب می گردد و آزاد می شوند.

آنهایی که به او نزدیک تر از سایرین هستند جزو حلقه ی او شناخته می شوند. هر مرشد کامل حلقه ای از 12 تن دارد که هر یک در هنگام شناخت حق با خود مرشد کامل یکی می گردند ولی از نظر وظیفه و مقام با او تفاوت دارند. در دورانهای اوتاری، اوتار حلقه ای متشکل از 120 تن دارد که همه ی آنها به شناخت حق می رسند و برای آزادگی سایرین کار می کنند.

کار آنها فقط برای انسانهای هم زمان خودشان نیست بلکه برای آیندگان نیز می باشد. باز شدن دریچه ی زندگی و آگاهی در طی دوره ی اوتاری که نقشه اش در زمانی قبل از ظهور اوتار در دنیای آفریننده کشیده شده است، طی دوران زندگی اوتار بر روی زمین توسط دنیای اشکال و مادیات تأیید و تثبیت می گردد.

اوتارانسانیت معاصر خود را به شناخت هستی واقعی روحانی اش بیدار می کند. به آنها که آماده هستند آزادگی مطلق می بخشد و در زمان خود به زندگی روحانی جنبش و تحرک می دهد و آنچه برای آیندگان باقی میماند نیروی محرکی است ناشی از مثال ربانی زندگی انسانی او که مزین است به مناعت یک زندگی اعلی، به عشقی منزه از امیال، به نیرویی که فقط در خدمت به دیگران به کار می رود، به سکونی بی تأثیر از جاه طلبی و به حکمتی عاری از ظلمت مجازها. آنها که از شهامت و صداقت کافی بهره مند هستند، آنگاه که اراده کنند می توانند از این زندگی پیروی نمایند.

کسانی که از نظر روحانی بیدارند مدتی است به این امر واقفند که امروزه دنیا دورانی را می گذراند که همیشه مقدم بر تجلی اوتار بوده. حتی اشخاص نابیدار نیز دیگر اکنون از این امر آگاهند. از ظلمت خود در طلب روشنایی دست دراز کرده اند و در اندوه خود طالب رفاه اند و از میان غرقاب مصائبی که گرفتارش هستند برای سکون و نجات دعا می کنند.

اکنون آنها باید صبر کنند. موج تخریب باید اوج بیشتری گرفته و توسعه بیشتری یابد. اما وقتی بشر از ته دل خواستار چیزی پایدارتر از ثروت، چیزی حقیقی تر از قدرت مادی شد، آن هنگام موج فروکش خواهد کرد. آن هنگام آرامش خواهد آمد، شادمانی خواهد آمد، روشنایی خواهد آمد.....

شکستن سکوت من که علامت ظهور عمومی من می باشد دور نیست. من بزرگترین گنجی را که بشر می تواند داشته باشد برای او هدیه می آورم، گنجی که سایر گنجها را در بر دارد و تا ابد باقی می ماند و اگر بین سایرین تقسیم کنند افزایش می يابد. آماده دریافت آن باشید.