Articles Tagged ‘استاد کامل’

اوتار کیست

اوتار کیست؟

اغلب رهروان حقیقت و کسانی که مشتاق معنویت هستند واژه ی "اوتار" یا "آواتار" (Avatar) را شنیده اند. اما دیده شده که درک و شناخت کاملی از این واژه را ندارند و نهایتا تعاریفی از قبیل: استاد کامل، مرشد، پیر، خدای زنده و... را شنیده یا بیان میکنند. اگرچه میتوان تمام این تعریفها را به اوتار نسبت داد اما "اوتار" یک تعریف و ماهیت کلی و دقیق دارد که مناسب و لازم است که نسبت به این واژه ی ربانی و بزرگ شناخت پیدا کنیم.

برای آنها که مهربابا را اوتار میدانند و یا در حال شناخت شخصیت و هویت مهربابا و دریافت اطلاعاتی از ایشان هستند بهتر است که بر تعریف اوتار بهتر واقف شوند. مهربابا خود را اوتار زمان معرفی کرده اند و بهتر آنکه این ادعا را بهتر درک کرده و بسنجیم. در این بخش توضیحات جامعی درباره ی ماهیت و واژه و شخصیت اوتار، آورده شده که باعث میشود افراد شناخت بیشتری با شخصیت حقیقی مهربابا پیدا کنند. هرچند مهربابا فرموده اند که من برای هرکس همان هستم که او دوست دارد و می اندیشد. اما در حین نزول به این حالتهای محدود، او خود اوتار زمان و همان است که خود اعلام میدارد.