Articles Tagged ‘اوتار مهربابا’

17- روی خود را به سمت من نگه دارید

اوتار مهربابا

روی خود را به سمت من نگه دارید

صورتهای خود را به سمت خورشید حقیقت نگه دارید تا سایه شما که همان مایای انفرادی است پشت سر شما قرار گیرد. و اگر چه هنوز وجود خواهد داشت اما قدرت و نفوذی بر شما نخواهد داشت. اما اگر پشت به خورشید کنید سایه های شما جلوی شما قرار خواهند گرفت و شما در پی آنها خواهید رفت. اگر چه شما به سعی خود نمی توانید از شر سایه هایتان رهایی یابید، اما اگر پشت به آنها کنید و روی خود را به سمت خورشید نگه دارید هنگامی که به اوج و شکوه خود برسد سایه های شما برای همیشه محو خواهد شد.

76- مهر خدایی

اوتار مهربابا

مهر خدایی

 

خدا و عشق یکی هستند و آنکه عشق الهی دارد خدا را دارد.

***

عشق الهی ما را با خودمان و سایرین صدیق می سازد..... عشق الهی داروی تمام مشکلات و مسائل ماست. عشق الهی ما را از هر گونه قید و بند رها می سازد. عشق الهی موجب می شود که گفتار، اندیشه و کردار ما درست و خوب باشد. عشق الهی موجب می شود که با تمام عالم احساس وحدت و یگانگی بنماییم. عشق الهی دلهای ما را پاک و هستی ما را نورانی می سازد.

***

نخستین درس در این مکتب دوست داشتن کسانی است که از آنها نفرت دارید. هرچه بیشتر دیگران را به شفقت و محبت یاد کنید خود را بیشتر فراموش می کنید و چون خود را بکلی فراموش کردید خدا را می یابید.

اوتار مهربابا

بازگفتها

بازگفتها و خاطره ها

این بخش شامل سرگذشتها، خاطره ها و بازگفتهای مریدها و هواداران مهربابا درباره زندگی ایشان و همچنین اتفاقهایی که در زندگی خودشان با مهربابا رخ داده میباشد. به دلیل احساس مشترک بین ما و کسانی که با مهربابا ملاقات داشتند، این خاطره ها گاهی درسهای بزرگ معنوی برای یادآوری و عشق ورزی با معشوق ربانی است.

دیباچه دعوت مهربابا

دیباچه

خدا همه چیز است و خدا در همه چیز وجود دارد. خدا نامحدود و مطلق است. آفرینش نامحدود است اما از لحاظ عددی نامحدود است. اوتار مهربابا مظهر خداست.

آفرینش از قانون تضادهای خوب و بد و خوشحالی و بدبختی پیروی می کند. برای این که تعادل زندگانی حفظ گردد تضادها باید به مقتضی زمان، مکان و شرایط کم و بیش موازنه گردد. اگر تعادل بر هم بخورد عذاب به وجود می آید. وقتی تعادل برقرار گردد آرامش ایجاد می شود. آنچه که بیش از همه چیز بر زندگی انسان تاثیر می گذارد خوشحالی و بدبختی است. لذا آنچه که بیش از همه چیز مورد توجه انسان است، کوشش او برای به دست آوردن خوشحالی و غلبه بر بدبختی می باشد. آن خوشحالی که ما آن را بی فکرانه لذت می دانیم با عذاب همراه است. تقریبا یک بازی بی انتها از تضادهای خوب و بد در جهان انجام می گیرد که یکی می خواهد از دیگری پیشی گیرد.

خوشحالی حقیقی آنسوی تضادهاست. انسان می تواند سعی کند که پا فراسوی تضادها بگذارد. اما رهایی نهایی از سوی مرشد کامل یا اوتار صورت می گیرد. فیض عشق اوست که می تواند روح را از چنگال تضادها آزاد ساخته و او را به وجد و خوشحالی نامنتها ارتقاء بخشد.

منتخب رساله های اوتار مهربابا که در این کتاب فراهم آمده است، توسط کانون اوتار مهربابا در بمبئی گردآوری گردیده است. مطالعه دوباره و دوباره آنها عشق به نیکی را در انسان بیدار می کند و در موقع خود او را با عشق خدا که بنابر گفته بابا هدف زندگی است، هماهنگ می سازد.

 

ادی ک. ایرانی _ احمدنگر- هندوستان