Articles Tagged ‘عاشق’

04 - ارمغان عشق

ارمغان عشق

 

عشق ارمغاني است از خدا به انسان.

فرمانبرداري ارمغاني است از مرشد به انسان.

تسليم ارمغاني است از انسان به مرشد.

 

عاشق، خواهان خواست معشوق است.

فرمانبردار، خواست معشوق را عملي ميسازد.

آنكه تسليم است به غير از خواست معشوق چيزي ديگر نميداند.

 

ادی س ایرانی: حافظ

حافظ

به شخصی که قرآن را از حفظ بخواند حافظ می گویند. روح و قلب چنین شخصی تنها وقف خدمت به خداوند و تفکر درباره ی اوست.

حافظ از سنین کودکی به معنویت تمایل داشت، او مرید مرشد کامل ،عطار، که یک شاعر بزرگ ایرانی است، شد. (1)

حافظ هر روز برای سالیان طولانی به ملاقات عطار می رفت. او غزل می سرایید و آنها را برای مرشد کامل خود از بر می خواند. عطار از این غزلیات حظ می برد و آنها را به دیگران مریدان خود می داد تا مطالعه کرده و یاد بگیرند. عطار به مریدانش می گفت که غزلیات حافظ برای آیندگان اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

ایرج جساوالا: در زندگي زناشوييتان ساده، صادق و عادي باشيد

ایرج جساوالا: در زندگي زناشوييتان ساده، صادق و عادي باشيد

شمايي كه هر دوي­تان نه تنها عاشق هم، بلكه عاشق بابا نيز هستيد؛ چه اندازه خوشبخت و سعادتمند مي باشيد.

گرچه شما جسم بابا را ملاقات نكرده ايد، اما انگشــت مرحمت و عنايت بابا قلبهایتان را لمس كرده است و عشـــق خود را در شما بيدار ساخته. اين همه سعادت و نيكبختي آن هم تنها در يك دوره ي زندگي!

اشتياقي كه  شما با زيستن زندگي زناشويي مطابق با رضايتمندي اوتـــار از خود نشــان مي دهيد در حقيقــت بســـيار ملموس مي­ باشد. هرچند كمال مطلوب يك شبــه به دســت نمي­آيد. معناي حقيقي زندگي زناشـــويي به تدريج متجلي مي­شود و به واسطه ي آن رفته رفته رهرو بر اميال زيستي خود فايق مي­ آيد.

شكيبا باشيد. به همديگر عشق بورزيد و عشق هر دويتان را به پاي معشوق حقيقي بريزيد. تمامي تنشها، پريشاني­ها و نوميدي­ها را در زندگي زناشويي نابود سازيد. و با عنايت عشق محبوب ازلي و ابدي راضي و خوشنـود باقي بمانيد. ايشان شما را مورد لطف قرار دادند. پس از عشق ايشان در زندگيتان به بهترین وجه بهره مند شويد.