Articles Tagged ‘شخصیتهای روحانی’

17- روی خود را به سمت من نگه دارید

اوتار مهربابا

روی خود را به سمت من نگه دارید

صورتهای خود را به سمت خورشید حقیقت نگه دارید تا سایه شما که همان مایای انفرادی است پشت سر شما قرار گیرد. و اگر چه هنوز وجود خواهد داشت اما قدرت و نفوذی بر شما نخواهد داشت. اما اگر پشت به خورشید کنید سایه های شما جلوی شما قرار خواهند گرفت و شما در پی آنها خواهید رفت. اگر چه شما به سعی خود نمی توانید از شر سایه هایتان رهایی یابید، اما اگر پشت به آنها کنید و روی خود را به سمت خورشید نگه دارید هنگامی که به اوج و شکوه خود برسد سایه های شما برای همیشه محو خواهد شد.

خداوند میخواهد که او را ببینیم

خداوند میخواهد که او را ببینیم - اوتار مهربابا و کنسویلا د سایدزخداوند میخواهد که او را ببینیم

در اواسط آبان سال 1317خورشیدی (1938 میلادی) کنسویلا دسایدز (Consuella de Sides) برای دیدن بابا به هند آمد، اما طی دوران اقامتش به دیدار استادان مذهبی دیگری نیز میرفت. بدین جهت بابا در 26 اردیبهشت 1331 خورشیدی (16 می 1352 میلادی) ساعت 4:10 بعدازظهر در مرکز روحانی مهر مرتل بیچ، کنسویلا را به خاطر عادت بد دیدار از دیگر شخصیتهای روحانی نصیحت کرد:

دیباچه دعوت مهربابا

دیباچه

خدا همه چیز است و خدا در همه چیز وجود دارد. خدا نامحدود و مطلق است. آفرینش نامحدود است اما از لحاظ عددی نامحدود است. اوتار مهربابا مظهر خداست.

آفرینش از قانون تضادهای خوب و بد و خوشحالی و بدبختی پیروی می کند. برای این که تعادل زندگانی حفظ گردد تضادها باید به مقتضی زمان، مکان و شرایط کم و بیش موازنه گردد. اگر تعادل بر هم بخورد عذاب به وجود می آید. وقتی تعادل برقرار گردد آرامش ایجاد می شود. آنچه که بیش از همه چیز بر زندگی انسان تاثیر می گذارد خوشحالی و بدبختی است. لذا آنچه که بیش از همه چیز مورد توجه انسان است، کوشش او برای به دست آوردن خوشحالی و غلبه بر بدبختی می باشد. آن خوشحالی که ما آن را بی فکرانه لذت می دانیم با عذاب همراه است. تقریبا یک بازی بی انتها از تضادهای خوب و بد در جهان انجام می گیرد که یکی می خواهد از دیگری پیشی گیرد.

خوشحالی حقیقی آنسوی تضادهاست. انسان می تواند سعی کند که پا فراسوی تضادها بگذارد. اما رهایی نهایی از سوی مرشد کامل یا اوتار صورت می گیرد. فیض عشق اوست که می تواند روح را از چنگال تضادها آزاد ساخته و او را به وجد و خوشحالی نامنتها ارتقاء بخشد.

منتخب رساله های اوتار مهربابا که در این کتاب فراهم آمده است، توسط کانون اوتار مهربابا در بمبئی گردآوری گردیده است. مطالعه دوباره و دوباره آنها عشق به نیکی را در انسان بیدار می کند و در موقع خود او را با عشق خدا که بنابر گفته بابا هدف زندگی است، هماهنگ می سازد.

 

ادی ک. ایرانی _ احمدنگر- هندوستان