Articles Tagged ‘کنسویلا دسایدز’

خداوند میخواهد که او را ببینیم

خداوند میخواهد که او را ببینیم - اوتار مهربابا و کنسویلا د سایدزخداوند میخواهد که او را ببینیم

در اواسط آبان سال 1317خورشیدی (1938 میلادی) کنسویلا دسایدز (Consuella de Sides) برای دیدن بابا به هند آمد، اما طی دوران اقامتش به دیدار استادان مذهبی دیگری نیز میرفت. بدین جهت بابا در 26 اردیبهشت 1331 خورشیدی (16 می 1352 میلادی) ساعت 4:10 بعدازظهر در مرکز روحانی مهر مرتل بیچ، کنسویلا را به خاطر عادت بد دیدار از دیگر شخصیتهای روحانی نصیحت کرد: