Articles Tagged ‘خداوند میخواهد’

04 - ارمغان عشق

ارمغان عشق

 

عشق ارمغاني است از خدا به انسان.

فرمانبرداري ارمغاني است از مرشد به انسان.

تسليم ارمغاني است از انسان به مرشد.

 

عاشق، خواهان خواست معشوق است.

فرمانبردار، خواست معشوق را عملي ميسازد.

آنكه تسليم است به غير از خواست معشوق چيزي ديگر نميداند.

 

خداوند میخواهد که او را ببینیم

خداوند میخواهد که او را ببینیم - اوتار مهربابا و کنسویلا د سایدزخداوند میخواهد که او را ببینیم

در اواسط آبان سال 1317خورشیدی (1938 میلادی) کنسویلا دسایدز (Consuella de Sides) برای دیدن بابا به هند آمد، اما طی دوران اقامتش به دیدار استادان مذهبی دیگری نیز میرفت. بدین جهت بابا در 26 اردیبهشت 1331 خورشیدی (16 می 1352 میلادی) ساعت 4:10 بعدازظهر در مرکز روحانی مهر مرتل بیچ، کنسویلا را به خاطر عادت بد دیدار از دیگر شخصیتهای روحانی نصیحت کرد: