Articles Tagged ‘اوتار’

04 - ارمغان عشق

ارمغان عشق

 

عشق ارمغاني است از خدا به انسان.

فرمانبرداري ارمغاني است از مرشد به انسان.

تسليم ارمغاني است از انسان به مرشد.

 

عاشق، خواهان خواست معشوق است.

فرمانبردار، خواست معشوق را عملي ميسازد.

آنكه تسليم است به غير از خواست معشوق چيزي ديگر نميداند.

 

اوتار کیست

اوتار کیست؟

اغلب رهروان حقیقت و کسانی که مشتاق معنویت هستند واژه ی "اوتار" یا "آواتار" (Avatar) را شنیده اند. اما دیده شده که درک و شناخت کاملی از این واژه را ندارند و نهایتا تعاریفی از قبیل: استاد کامل، مرشد، پیر، خدای زنده و... را شنیده یا بیان میکنند. اگرچه میتوان تمام این تعریفها را به اوتار نسبت داد اما "اوتار" یک تعریف و ماهیت کلی و دقیق دارد که مناسب و لازم است که نسبت به این واژه ی ربانی و بزرگ شناخت پیدا کنیم.

برای آنها که مهربابا را اوتار میدانند و یا در حال شناخت شخصیت و هویت مهربابا و دریافت اطلاعاتی از ایشان هستند بهتر است که بر تعریف اوتار بهتر واقف شوند. مهربابا خود را اوتار زمان معرفی کرده اند و بهتر آنکه این ادعا را بهتر درک کرده و بسنجیم. در این بخش توضیحات جامعی درباره ی ماهیت و واژه و شخصیت اوتار، آورده شده که باعث میشود افراد شناخت بیشتری با شخصیت حقیقی مهربابا پیدا کنند. هرچند مهربابا فرموده اند که من برای هرکس همان هستم که او دوست دارد و می اندیشد. اما در حین نزول به این حالتهای محدود، او خود اوتار زمان و همان است که خود اعلام میدارد.

خداوند میخواهد که او را ببینیم

خداوند میخواهد که او را ببینیم - اوتار مهربابا و کنسویلا د سایدزخداوند میخواهد که او را ببینیم

در اواسط آبان سال 1317خورشیدی (1938 میلادی) کنسویلا دسایدز (Consuella de Sides) برای دیدن بابا به هند آمد، اما طی دوران اقامتش به دیدار استادان مذهبی دیگری نیز میرفت. بدین جهت بابا در 26 اردیبهشت 1331 خورشیدی (16 می 1352 میلادی) ساعت 4:10 بعدازظهر در مرکز روحانی مهر مرتل بیچ، کنسویلا را به خاطر عادت بد دیدار از دیگر شخصیتهای روحانی نصیحت کرد:

دیباچه دعوت مهربابا

دیباچه

خدا همه چیز است و خدا در همه چیز وجود دارد. خدا نامحدود و مطلق است. آفرینش نامحدود است اما از لحاظ عددی نامحدود است. اوتار مهربابا مظهر خداست.

آفرینش از قانون تضادهای خوب و بد و خوشحالی و بدبختی پیروی می کند. برای این که تعادل زندگانی حفظ گردد تضادها باید به مقتضی زمان، مکان و شرایط کم و بیش موازنه گردد. اگر تعادل بر هم بخورد عذاب به وجود می آید. وقتی تعادل برقرار گردد آرامش ایجاد می شود. آنچه که بیش از همه چیز بر زندگی انسان تاثیر می گذارد خوشحالی و بدبختی است. لذا آنچه که بیش از همه چیز مورد توجه انسان است، کوشش او برای به دست آوردن خوشحالی و غلبه بر بدبختی می باشد. آن خوشحالی که ما آن را بی فکرانه لذت می دانیم با عذاب همراه است. تقریبا یک بازی بی انتها از تضادهای خوب و بد در جهان انجام می گیرد که یکی می خواهد از دیگری پیشی گیرد.

خوشحالی حقیقی آنسوی تضادهاست. انسان می تواند سعی کند که پا فراسوی تضادها بگذارد. اما رهایی نهایی از سوی مرشد کامل یا اوتار صورت می گیرد. فیض عشق اوست که می تواند روح را از چنگال تضادها آزاد ساخته و او را به وجد و خوشحالی نامنتها ارتقاء بخشد.

منتخب رساله های اوتار مهربابا که در این کتاب فراهم آمده است، توسط کانون اوتار مهربابا در بمبئی گردآوری گردیده است. مطالعه دوباره و دوباره آنها عشق به نیکی را در انسان بیدار می کند و در موقع خود او را با عشق خدا که بنابر گفته بابا هدف زندگی است، هماهنگ می سازد.

 

ادی ک. ایرانی _ احمدنگر- هندوستان