Articles Tagged ‘شنای واقعی’

ایرج جساوالا: شنای واقعی

ایرج جساوالا

شنای واقعی

مهربابا اغلب از اشخاص مختلف سوال می کردند که آیا شنا کردن می دانند یا نه، واگر پاسخ آنها منفی بود ایشان به آنان توصیه می کردند که یادگیری شنا را آغاز کنند.

"اگرشما شنا کردند بلد نباشید،چطور می توانید در اقیانوس عشق من شنا کنید؟ بابا همچنین اضافه می کردند که علاوه براین شنا یک ورزش خیلی خوب است."

یک روز هنگامیکه گروهی برای دیدن بابا مراجعه کرده بودند، بابا در آن میان ازشخصی همین سوال را پرسیــدند.

آن فرد پاسخ داد: "خیر، بابا، اما من شنیده ام که خود شما نیز شنا کردن نمی دانید."

مهربابا:"برای من امری طبیعی است که شنا کردن بلد نباشم، زیرا من همان اقیانوس هستم. "بابا سخنانشان را با این جمله به پایان رساندند که: "چگونه اقیانوس می تواند در اقیانوس شنا کند؟" و این پاسخ موجب خنده و هیاهوی حاضران شد.

ایرج جساوالا

 یکتای قدیمی،خاطرات یکی از مریدان مهربابا،صفحه ی 131
تهیه و تنظیم از: نوشیروان انزار
برگردان به پارسی: meherbabairani.com