Articles Tagged ‘ارنواز داداچانجی’

ارنواز داداچانجی: هدیه ی خداوندی

ارنواز داداچانجیهديه ي خداوندي

 اتفاقی اسرارآمیز (عرفانی) به وقوع پیوسته است.

اگرچه بدن بابا هیچ نشانی از گندیدگی و فساد نشان نمی داد اما روز هفتم مندلی ها بر آن شدند که در حفره را مســدود کنند. فضای حزن و اندوه بقدری خفه و خاموش شده بود که بیش از این نمی شد لحظات ناگزیر تدفیـن بابا را به تعـویق انداخت. هفتم فوریه آن سال بر اساس تقویم زرتشتی ها تولد بابا بود.